Mã số #
Máy chủ
Hành tinh
Giá tiền
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
130,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
160,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 3
450,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
700,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
299,999
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 4
419,999
Máy chủ 8 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 8
740,000
Máy chủ 7 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 7
460,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 4
350,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 2
120,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 4
650,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 3
350,000
Máy chủ 5 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 5
180,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 1
180,000
Máy chủ 2 - Sao
Hành Tinh : Namec
Máy chủ : Vũ trụ 2
300,000
Máy chủ 6 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 6
300,000
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 4
250,000
Máy chủ 1 - Sao
Hành Tinh : Xayda
Máy chủ : Vũ trụ 1
180,000
Máy chủ 3 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 3
399,999
Máy chủ 4 - Sao
Hành Tinh : Trái đất
Máy chủ : Vũ trụ 4
799,999